Ministerio de Defensa Logotipo del Ministerio de Defensa Logotipo de la memoria histórica

bienvenidos | benvinguts | ongui etorri | benvidos
mapa web
ARXIUS MILITARS - GUIA DE LOCALITZACIÓ
Mapa d'Espanya Territorio Tercero Territorio Quinto Territorio Segundo Territorio Primero Territorio Cuarto Territorio Tercero Territorio Segundo Territorio Segundo
Seleccioneu el Tribunal Territorial al mapa o al quadre desplegable per província.


TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMER (TMT 1er). Madrid

Informació de contacte

Auditor President del Tribunal Militar Territorial Primer

Paseo Reina Cristina, 3. 28014 MADRID

Telèfons de contacte: 91-389.36.41 (secretari relator)

Emplaçament dels fons

Pel que fa referència als procediments judicials seguits per la Jurisdicció de l' Exèrcit de Terra, el TMT 1er els va mantenir repartits en diferents dipòsits (situats a Madrid, València, Alacant, Castelló, Cartagena) fins a finals de l’any 2008, data en què es va iniciar el seu trasllat i concentració a Madrid, per al seu control i tractaments adequats. Des del mes de juny de 2009, el TMT 1er ha autoritzat la consulta lliure d’aquests fons a:

Arxiu General i Històric de la Defensa

Paseo de Moret, 3, pabellón 4.- 28014 Madrid.

Telèfon de contacte: 91-780.86.38

Horari: Dilluns a divendres. 9:00h-14:00h (Se serveix documentació només fins a les 13:00h).

Correu electrònic: archivo-histórico-defensa@oc.mde.es

La documentació fa referència a les províncies de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Conca, Càceres, Badajoz, Albacete, València, Alacant i Castelló.

L’única documentació de la Jurisdicció de l'Exèrcit de Terra que va quedar al marge d’aquesta concentració va ser la denominada “històrica” pertanyent al Jutjat Togat Militar Territorial núm. 14 (Cartagena), que estava dipositat a l'Arxiu Naval de Cartagena, on encara roman.

Pel que fa als fons pertanyents a la Jurisdicció de Marina, les causes instruïdes per l'Armada a les províncies de Castelló, València, Alacant, Múrcia, Albacete (que s’englobaven a la Zona Marítima del Mediterrani), es mantenen, com fins ara, a l'Arxiu Naval de Cartagena, que era la capçalera d’aquesta Zona Marítima.

Per tant, la documentació judicial dipositada actualment a l'Arxiu Naval de Cartagena, tant de l'Exèrcit de Terra, com de l'Armada, és de gran importància, per volum i contingut, pel fet que Cartagena va ser l’última base naval presa per les tropes nacionals a la Guerra Civil, i per tant la que major temps va romandre en mans republicanes, circumstància que després va determinar una dura repressió.

Al seu torn, els procediments seguits per la Jurisdicció de Marina a les províncies que formaven part de l’anomenada Jurisdicció Central de l'Armada (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Càceres, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palència, Sòria, Segòvia, Àvila, Osca, Saragossa i Terol), han de buscar-se a l'Arxiu Central del Quarter General de l'Armada –Madrid-, els més antics) o a l'Arxiu General de l'Administració (Alcalá de Henares, Madrid), els més moderns. Convé destacar que la consulta dels fons judicials dipositats per l'Armada en aquest últim Arxiu requereix l’autorització prèvia de l'Òrgan d'Història i Cultura Naval.

També cal assenyalar que, en no tractar-se d’un arxiu històric, per accedir a la consulta de la documentació judicial custodiada a l'Arxiu Naval de Cartagena és preceptiva l’autorització del TMT 1er.

Finalment, pel que fa als procediments judicials produïts per la Jurisdicció de l'Exèrcit de l'Aire, a l’Arxiu Històric de l'Exèrcit de l'Aire es troba la documentació generada per la Jurisdicció Central Aèria (organisme creat en 1939 i desaparegut en 1953, l’àmbit d’actuació del qual s’estenia a tota Espanya), entre la qual figuren els procediments seguits contra el personal que va lluitar en l’aviació republicana durant la Guerra civil i els expedients de depuració oberts pels corresponents tribunals depuradors al personal civil que prestava serveis a Aviació. Aquests fons són també d’accés lliure des de fa anys.

Arxiu Històric de l'Exèrcit de l'Aire

Avda. de Madrid, s/n

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tel.: 91-665.83.40

Correu electrònic: ahea@ea.mde.es

Actuacions - Projecte amb els fons judicials del Tribunal Militar Territorial Primer (Madrid)

L’any 2009, la documentació judicial de caràcter històric del TMT 1er, que anteriorment es trobava repartida en diferents dipòsits de Madrid, València, Alacant i Castelló, va ser concentrada a Madrid, a fi de donar-li el tractament arxivístic adequat a les instal·lacions de l'Arxiu General i Històric de Defensa.
Es tracta de documentació pertanyent a l’antiga jurisdicció de l'Exèrcit de Terra que fa referència a les províncies d'Albacete, Alacant, Badajoz, Càceres, Castelló, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Madrid, Toledo i València.

Actualment s’està elaborant la base de dades, que compta ja amb més de 300.000 registres nominals d'encausats, per controlar la documentació i agilitzar les recerques.

L’any 2009 es va completar la descripció dels procediments corresponents a Castelló (uns 9.000 sumaríssims) i la seva digitalització (750.000 imatges vinculades a les respectives referències de la base de dades). A l’octubre de 2010 estaven ja digitalitzades 400.000 imatges pertanyents a expedients judicials d'Albacete (9.856 procediments). En aquest moment s’està duent a terme la descripció dels expedients judicials de la província de València.

Actuacions - Extremadura

Actualment s’està ultimant la tramitació d’un conveni de col·laboració entre el Ministerio de Defensa, la Universitat d'Extremadura i la Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta d'Extremadura per a l’organització, descripció i digitalització dels procediments judicials referents a les províncies de Càceres i Badajoz pertanyents al TMT 1er, que actualment es troben dipositats a l'Arxiu General i Històric de Defensa (Madrid).

La Universitat d'Extremadura porta temps realitzant la tasca d’identificació dels procediments judicials del seu interès i disposa d’una base de dades (en una aplicació informàtica a mida), que està sent revisada i completada.

icona pujar

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL SEGON (TMT 2n). Sevilla

Cal assenyalar que l’àrea d’actuació del TMT 2n s’estén no només a tot el territori de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, sinó que abasta també a Ceuta i Melilla.

Informació de contacte

Les autoritzacions de consulta dels fons es dirigiran a:

Auditor President del Tribunal Militar Territorial Segon

Eduardo Dato, 21. 41018 SEVILLA

Telèfon de contacte: 954-98.85.27 (Centralita) / 954-42.30.51 (secretari relator)

Correu electrònic: archivohdetmt2@oc.mde.es

Emplaçament dels fons

Pel que fa als fons judicials produïts per l’antiga Jurisdicció de l'Exèrcit de Terra, es troben repartits entre Sevilla, Almeria, Granada, Màlaga i Ceuta, custodiant-se als llocs següents:

Al seu torn, quant als fons judicials generats per la Jurisdicció de Marina, cal subratllar que l'incendi i destrucció de l'Arxiu de l’antic Departament Marítim de Cadis, en 1976, va implicar la desaparició de la pràctica totalitat de la documentació produïda per aquella arran de la Guerra civil, a les províncies d'Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaen i Màlaga), encara que sí es conserven els llibres registre d’aquests procediments.

Actuacions - Andalusia

El 23 de gener de 2006 es va subscriure un conveni de col·laboració entre el Ministerio de Defensa, la Conselleria de Presidència de la Junta d'Andalusia i la Fundació Centro de Estudios Andaluces per a la informatització i conservació dels fons documentals de l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Segon.

L’objecte del conveni s’enfocava, específicament, a la part històrica de l'Arxiu del TMT 2n custodiada a Sevilla. El volum d’aquesta documentació és de 7.400 caixes (uns 960 m.l.).

El conveni s’ha prorrogat anualment fins a final de l’any 2010 i els treballs van ser realitzats amb el personal aportat per la Junta i aprofitant també la contractació a través del servei públic d’ocupació. Actualment hi ha carregats 95.000 noms a la base de dades.

Paral·lelament, encara que de manera independent, es va dur a terme un altre projecte limitat a la província d'Huelva. A l’agost de 2006, la Diputació Provincial d'Huelva va obtenir l’autorització del TMT 2n per procedir a contractar la catalogació i descripció dels procediments judicials instruïts arran de la Guerra Civil, a canvi del compromís que es lliuraria al TMT 2n una còpia de tot el treball. Es van catalogar 2.488 procediments (5.067 processaments), que van donar un total de 180.000 pàgines digitalitzades.

La Diputació d'Huelva ofereix més informació a la seva pàgina web: www.diphuelva.es

icona pujar

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCER (TMT 3er) Barcelona

L’àrea d’actuació del TMT 3er abasta el territori de Catalunya, Aragó, Navarra i Illes Balears, és a dir, les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Saragossa, Osca i Terol i Illes Balears, i està organitzat en 3 Jutjats Togats Militars Territorials (JTMT): núm. 31 (Barcelona), núm. 32 (Saragossa) i núm. 33 (Palma de Mallorca).

Informació de contacte

Les autoritzacions de consulta dels fons se sol·licitaran a:

Auditor President del Tribunal Militar Territorial Tercer

Plaça Portal de la Pau, s/n

08002 Barcelona

Tel.: 93-316.93.00 (Centralita) / 93-301.95.03 (secretari relator)

Correu electrònic: archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es

Emplaçament dels fons

Pel que fa als procediments generats per la Jurisdicció de l'Exèrcit de Terra,es troben repartits així:

Al seu torn, les causes instruïdes per la Jurisdicció de Marina, a les quatre províncies catalanes, adscrites a la Zona Marítima del Mediterrani, es troben dipositades a l'Arxiu Naval de Cartagena [Arsenal Militar de Cartagena.- Cartagena Naval.- 30290 Cartagena].

Actuacions - Catalunya

Al mes de maig de 2003 es va iniciar un projecte sota la direcció i coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). El seu objecte eren els procediments judicials (en concret, els judicis sumaríssims) conservats a l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, amb seu a l’edifici de l’antic Govern Militar de Barcelona, les dates extremes del qual anaven des d'inicis de 1939 a 1987. Es tractava d’un total de 111.261 procediments judicials, que ocupaven 744 m.l. de prestatgeria.

L’origen del projecte es remuntava a 2002, quan la ponència sobre patrimoni històric i artístic militar relacionat amb Catalunya (que depèn de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni Marc entre el Ministerio de Defensa i la Generalitat de Catalunya per realitzar activitats culturals, formatives i socials dirigides al personal destinat a unitats, centres i organismes militars situats al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, signat al gener de 2000) va acordar abordar el tractament d’aquesta documentació judicial per facilitar-ne l’accés.

El 2 de setembre de 2005 es va subscriure un protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura (Arxiu Nacional de Catalunya) i el Departament de Relacions Institucionals i Participació per al tractament de l'Arxiu de procediments judicials del TMT 2n a Barcelona. Aquest acord i una addenda signada un any més tard van permetre començar el procés de tractament del fons, que va continuar en els anys successius.

Les actuacions es van dur a terme en virtut dels contactes directes entre el TMT 3er, com a responsable de la documentació a tractar, l'ANC, com a responsable de la direcció i coordinació del tractament, i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que havia d’aportar els recursos i el personal per dur a terme el tractament dels fons.

La primera fase del treball va finalitzar al mes de gener de 2006, quan es va acabar de carregar a la base de dades tota la informació procedent dels fitxers en paper. En aquesta fase van participar, en diferents moments, un total de vuit arxivers contractats per la Generalitat.

A final de l’any 2010 està finalitzada i revisada la base de dades que inclou informació sobre un total de 111.261 procediments judicials i s’ha fet una petita mostra de digitalització.

Actuacions - Aragó

Al mes de febrer de 2009 es va iniciar un projecte en virtut d’un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, la Universitat de Saragossa i el Ministerio de Defensa per al tractament arxivístic dels procediments judicials compresos entre els anys 1939-1988 la custòdia dels quals correspon al Tribunal Militar Territorial Tercer (amb seu a Barcelona), i que estan situats a l'Arxiu del Jutjat Togat Militar Territorial núm. 32, de Saragossa. La durada del conveni era per dos anys, finalitzant aquest a finals de febrer de 2011.

A finals d’octubre de 2010, el balanç és el següent: d’un total de 47.321 procediments (1.147 lligalls), s’han descrit 27.381 procediments (593 lligalls), quedant pendents, per tant, 19.940 procediments (554 lligalls). Existeixen negociacions per a la pròrroga d’aquest conveni.

icona pujar

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL QUART (TMT 4t). La Corunya

Informació de contacte

Les autoritzacions de consulta dels fons se sol·licitaran a:

Auditor President del Tribunal Militar Territorial Quart

Plaza de Santo Domingo, s/n.- 15071 La Corunya

Tel.: 981-21.42.87 / 981-21.76.33 (secretari relator).

Correu electrònic: tmt4.amnistias@oc.mde.es

Emplaçament dels fons

Les causes i procediments històrics, inclosos els de l’etapa de la Guerra Civil i postguerra, no es custodien físicament a la seu del TMT 4t , sinó que aquest els té concentrats a dos arxius militars, a la ciutat de Ferrol (La Corunya).

D’una banda, a l'Arxiu Intermedi Militar Nord-oest estan els corresponents a la Jurisdicció militar de l'Exèrcit de Terra [Av. del Rey, s/n, Acuartelamiento “El Baluard”.- 15402 Ferrol, A Coruña].

D’altra banda, a l'Arxiu Naval de Ferrol es troben els corresponents a la Jurisdicció militar de Marina [Sala d'Armes –Arsenal Militar.- Ferrol Naval.- 15490 Ferrol (A Coruña)].

Els procediments judicials concentrats a Ferrol corresponen als incoats, en el seu moment, a les províncies incloses en la demarcació territorial de la Regió Militar Nord-oest, que comprenia els jutjats a: La Corunya, Pontevedra, Zamora, Palència, La Rioja, Biscaia, Lugo, Astúries, Salamanca, Cantàbria, Navarra, Àlaba, Ourense, Lleó, Valladolid, Burgos, Guipúscoa, Sòria.

Tenint present la demarcació actual del TMT 4t cal ressaltar: en primer lloc, que a Ferrol es custodien els fons judicials de Navarra (província que avui pertany al TMT 3er). En segon lloc, que no es troben allí els procediments relatius a Àvila i Segòvia, malgrat estar incloses ambdues províncies al districte del TMT 4t i pertànyer ambdues a l’antiga Regió Militar Nord-oest.

En tercer lloc, a Ferrol només està una part dels procediments corresponents a la província de Soria, mentre que la resta es troba al Jutjat Togat Militar Territorial núm. 32 (Saragossa), per la qual cosa, en tal cas, la petició de consulta hauria de dirigir-se al Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona). Les causes instruïdes a la província de Guadalajara també es troben majoritàriament concentrades al Jutjat núm. 32, i, per tant, haurà de sol·licitar-se l’autorització de consulta.

Actuacions - Galícia

Per part de les Universitats gallegues s’han dut a terme, fa uns anys, diversos projectes per al tractament arxivístic dels procediments judicials que el Tribunal MilitarTerritorial Quart té a la ciutat de Ferrol (La Corunya).

Tots ells es van limitar al condicionament, descripció i informatització dels fons, sense incloure la digitalització d’aquests. Aquests projectes incloïen tant els procediments judicials generats per la Jurisdicció de l'Exèrcit de Terra (custodiats a l'Arxiu Intermedi Militar Nord-oest), com els generats per l’antiga Jurisdicció de Marina (custodiats a l'Arxiu Naval de Ferrol).

Com a resultat de tots aquests treballs, s’han elaborat diverses bases de dades per a les diferents províncies incloses a la demarcació jurisdiccional del TMT 4t, que permeten tenir controlada una part majoritària dels procediments esmentats.

icona pujar

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL CINQUÈ (TMT 5è). Sta. Cruz de Tenerife

Informació de contacte

Les autoritzacions de consulta dels fons se sol·licitaran a:

Auditor President del Tribunal Militar Territorial Cinquè

Avda. 25 de Julio, 3

Tel.: 922-29.39.23 (secretari relator)

38004 Sta. Cruz de Tenerife

Emplaçament dels fons

Els procediments es custodien als llocs següents:

La documentació de la Jurisdicció de l'Exèrcit de Terra generada a partir de la Guerra Civil es troba actualment dipositada pel TMT 5è a l'Arxiu Intermedi Militar de Canàries, a Santa Cruz de Tenerife [C/ San Isidro, 2.- 38001 Santa Cruz de Tenerife].

L'Arxiu Naval de Canàries custodia els procediments judicials del personal de l'Armada (1946-1987) [C/ Verdi, 15.- 35001 Las Palmas de Gran Canària].

Els procediments oberts a personal de l'Exèrcit de l'Aire a partir de 1953 es custodien, sota control del TMT 5è, a la Base Aèria de Gando, a Las Palmas de Gran Canària. Els anteriors, des de 1939 a 1953, es troben a l'Arxiu Històric de l'E.A., a Villaviciosa de Odón, Madrid.

icona pujar

Avís legal | Accessibilitat | © Copyright 2011 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid - Tel.: (34) 91 395 50 00