Ministerio de Defensa de España

Cercar en aquest lloc web

Vocació iberoamericana

Les relacions amb Iberoamèrica tenen un caràcter prioritari per a Espanya, tal com arreplega la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/08 del president del Govern:

“El nostre país manté una relació especial amb Iberoamèrica, constituint el pont natural d'unió i intercanvi entre les dues vores de l'Atlàntic. Des d'aquesta posició, Espanya continuarà promovent en matèria de política de defensa la intensificació de les relacions de cooperació bilaterals, regionals i multilaterals”.

Entre les directrius per al desenvolupament de la DDN 01/08 en l'àmbit internacional, es troba la següent:

“Intensificar les relacions bilaterals i multilaterals amb Iberoamèrica en matèria de defensa, fomentant la participació combinada en operacions de pau, estretint la cooperació militar en tots els àmbits i col•laborant en la reforma i modernització del sector de la seguretat i defensa”.

Aquesta relació especial es manifesta en actuacions concretes, entre les que destaquen:

  • La negociació d'acords de cooperació amb aquells països amb els quals encara no s'han signat.
  • L'increment dels programes bilaterals de cooperació i del programa de cooperació d'ensenyament amb els països iberoamericans.
  • El desig de treballar amb la comunitat iberoamericana de nacions en matèria d'instrucció i ensinistrament.
  • L'increment de la cooperació en matèria d'operacions de manteniment de la pau.

En l'actualitat hi ha subscrits dotze acords de cooperació en matèria de defensa amb països Iberoamericans. Aquests són: Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Veneçuela, Perú, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i Equador. També hi ha una carta d'intencions amb Cuba.

Igualment hi ha una sèrie d'acords de cooperació en diferents fases de negociació amb Brasil, Uruguai, Paraguai i Mèxic.

S'estan realitzant comissions Mixtes de Defensa amb Bolívia, Xile, Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, República Dominicana, i amb la Conferència de Forces Armades Centreamericanes (CFAC), organització regional que inclou els últims cinc països esmentats.

En relació amb la CFAC, Espanya recolza l'esforç d'integració regional i distensió que promou aquesta organització, i es felicita pels progressos realitzats en matèria de salvament i rescat, lluita contra les amenaces del narcotràfic i crim organitzat i coordinació per a la participació en operacions de manteniment de la pau. Espanya té l'estatus d'observador en aquesta organització des de maig de 2007.

Un element important que materialitza les relacions d'Espanya amb Iberoamèrica és el Programa de Cooperació en Matèria d'Ensenyament Militar, a través del qual i fins al curs escolar 2009/2010, 2.192 alumnes iberoamericans pertanyents a 17 països han conviscut i s'han format en centres d'ensenyament espanyols.

Espanya participa com a observador en la Junta Iberoamericana de Defensa des de l'any 2007.

Espanya va presentar en la primavera de 2007 una iniciativa a la resta de la Comunitat Iberoamericana per a la creació d'un Col•legi Virtual Iberoamericà de Seguretat i Defensa. Aquesta iniciativa incloïa la inserció d'un paràgraf en la Declaració Final de la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que es va celebrar a Santiago de Xile (8 al 10 de novembre 2007), en el que, d'una banda, es constataren els avenços cap a una visió compartida de la seguretat en sentit ampli en Iberoamèrica, i per un altre s'acollís aquesta iniciativa. En la Cimera Iberoamericana celebrada a El Salvador el 29 de setembre de 2008, es va recomanar el seguiment dels treballs necessaris per a posar en pràctica aquesta iniciativa.

Durant la X Conferència de Directors del Col•legi de Defensa d'Iberoamèrica, celebrada a Santo Domingo (República Dominicana) els dies 5 al 8 d'octubre de 2009, els representants dels dits col•legis presents en la dita conferència (Brasil, Xile, Colòmbia, El Salvador, Espanya, Mèxic, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana i Uruguai) van proposar la creació de l'Associació de Col•legis de Defensa Iberoamericans, per a complir allò que s'ha acordat en la Tasca 33 de la declaració final de la XVII Cimera Iberoamericana de Santiago de Xile, declarant la seva adhesió a l'Associació de Col•legis de Defensa Iberoamericans, com a pas previ a l'establiment del Centre Virtual Iberoamericà d'Estudis per a la Pau i Seguretat Internacionals.

© Copyright 2009 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid – Tel.: (34) 91 395 50 00